ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางพิมพ์กนกทิพ บุรินรัมย์
นางพิมพ์กนกทิพ บุรินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนัก
นางพิมพ์กนกทิพ บุรินรัมย์
นางพิมพ์กนกทิพ บุรินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายศิริศักดิ์ สารรัมย์
นายศิริศักดิ์ สารรัมย์
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
สิบเอกนราธิป ปาประโคน
สิบเอกนราธิป ปาประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ
นายศราวุฒิ จำประโคน
นายศราวุฒิ จำประโคน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ
นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายประนีต ชอบมี
นายประนีต ชอบมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญจมาศ ทุมโนน้อย
นางเบญจมาศ ทุมโนน้อย
ผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชวรินทร์ สินธุวงศ์
นายชวรินทร์ สินธุวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวรณัฐ เติมประโคน
นายวรณัฐ เติมประโคน
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระชัย ทวีชาติ
นายวีระชัย ทวีชาติ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวภัทรวรินทร์ เเสงงงาม
นางสาวภัทรวรินทร์ เเสงงงาม
คนงานทั่วไป
นางสาวขวัญฤทัย อ่วงประโคน
นางสาวขวัญฤทัย อ่วงประโคน
คนงานทั่วไป
นางอุมา มงคล
นางอุมา มงคล
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)
นายณรงค์ เกลียงประโคน
นายณรงค์ เกลียงประโคน
จ้างเหมาบริการ
นายวีระพล จำประโคน
นายวีระพล จำประโคน
ประจำรถFR
นายธีรศักดิ์ เจ็นประโคน
นายธีรศักดิ์ เจ็นประโคน
ประจำรถFR
นายชัชพงศ์ ได้พร้อม
นายชัชพงศ์ ได้พร้อม
ประจำรถFR
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.