ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวตำบลเขาดินเหนือ "ปราสาทละลมทม"    02-03-2566  3  
2   ประชาสัมพันธ์ การประกวดคำขวัญอำเภอบ้านกรวด    21-02-2566    
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   15-02-2566    1
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   15-02-2566  1  1
5   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในเขต อบต.เขาดินเหนือ หรือผู้มาติดต่องานอบต.เขาดินเหนือ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    01-02-2566  2  
6   ขอเชิญบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง    01-02-2566  3  
7   ประชาสัมพันธ์โครงการการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  เปิดเอกสารที่นี่    08-11-2565  25  1
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   26-10-2565  36  87
9   ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   25-10-2565  38  9
10   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   20-10-2565  42  31
11   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   10-10-2565  34  5
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   07-10-2565  27  4
13   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  คลิกเพื่อเปิดไฟล์ doc220221019100843. เดือนกันยายน 2565   04-10-2565  31  12
14   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เปิดเอกสารที่นี่    30-09-2565  31  5
15   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เปิดเอกสารที่นี่    30-09-2565  35  8
16   รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   26-09-2565  27  3
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   13-09-2565  34  2
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบระบบธนาคารน้ำใต้ดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   13-09-2565  27  1
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   13-09-2565  17  1
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์   13-09-2565  23  3
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.