ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การคมนาคม

            การคมนาคมของตำบลเขาดินเหนือ ได้แก่ การคมนาคมทางบก โดยมีถนนลาดยางเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบลใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

            1.ถนนลาดยางสายบ้านศรีสุข - บ้านหลัก  เป็นถนนลาดยาง  โดยมีเส้นทางจากหมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ทางทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย ไปจนถึงหมู่ที่ 1 บ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ

            2.ถนนลาดยางสายบ้านหลัก บ้านโนนเจริญ เป็นถนนลาดยางเชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลเขาดินเหนือกับตำบลโนนเจริญ โดยมีเส้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านหลัก ลงไปทางทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ สามารถคมนาคมต่อไปจนถึงตำบลโนนเจริญ โดยไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2165 ที่สี่แยกโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ

            3.ถนนลาดยาง สายบ้านหลัก - บ้านเขาดินเหนือ เป็นถนนลาดยาง เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านหลัก กับหมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ จากหมู่ที่ 3 ไปทางทิศใต้สามารถคมนาคมติดต่อกับหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ

            4.ถนนลูกรังสายบ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองแวง เป็นถนนลูกรัง สภาพถนนคับแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีเส้นทางจากสามแยกหมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ และจากหมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ลงไปทิศใต้สามารถคมนาคมติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ

 

สาธารณูปโภค

            1.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

               แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลเขาดินเหนือ จะอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

            2.แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

               แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคคือน้ำฝน ประชาชนทุกครัวเรือนจะมีโอ่งเป็นน้ำฝนเป็นของตนเอง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ที่สำคัญ

            3.การระบายน้ำ

               พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาดินเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การระบายน้ำจึงเป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยมีลำห้วยและหนองน้ำต่าง ๆ เป็นทางระบายน้ำ แต่เมื่อมีฝนตกมักเกิดปัญหาการพังทลายของดิน ทำให้ลำห้วยและหนองน้ำเกิดการตื้นเขินได้ ดังนั้นจึงควรมีการขุดลอกพร้อมทั้งกั้นคันดินโดยรอบให้แข็งแรง

            4.ไฟฟ้า

                ตำบลเขาดินเหนือ มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบลทุกหลังคาเรือน

            5.การสื่อสาร

               ในเขตตำบลเขาดินเหนือ มีหอกระจายข่าว ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนของหมู่บ้าน มีแหล่งหาความรู้หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร ความรู้และเหตุการณ์บ้านเมือง

 สาธารณูปการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

                ในตำบลเขาดินเหนือ ปัจจุบันได้มีการจัดสาธารณูปการหลายประเภท สำหรับชุมชนซึ่งจัดตั้งโดยส่วนราชการ  และประชาชนในตำบล                     

การศึกษา

                 สำหรับการบริการด้านการศึกษาของตำบลเขาดินเหนือ มีโรงเรียนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

ศาสนา

                 ประชากรตำบลเขาดินเหนือนับถือศาสนาพุทธทั้งตำบล มีศานสถานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.วัดบ้านฉันเพล                          หมู่ที่ 2              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1,2

2.วัดสระแก้ว                              หมู่ที่ 3              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 3,10

3.วัดบ้านศรีสุขมงคลวราราม             หมู่ที่ 5              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4,5

4.วัดบ้านตรุง                              หมู่ที่ 6              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 6

5.วัดบ้านหว้า                              หมู่ที่ 7              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 7,8,9

6.วัดป่าโคกสว่าง                          หมู่ที่ 8              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 8

สาธารณูปการระดับหมู่บ้าน

            ปัจจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลเขาดินเหนือมีบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนดังนี้ คือ

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                     มีในหมู่ที่ 4,5,7

กองทุนยา                                              มีในหมู่ที่ 1,3,4

ฉางเอนกประสงค์                                      มีในหมู่ที่ 1

ธนาคารข้าว                                             มีในหมู่ที่ 3,5

ศาลาประชาคม                                         มีในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

หอกระจายข่าว                                          มีในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ศาลาพักร้อน                                            มีในหมู่ที่ 2,3,4,6

            สำหรับสาธารณูปการระดับหมู่บ้าน ที่ยังไม่มีได้แก่ ลานตากข้าวรวม ป้อมยามตำรวจ สนามเด็กเล่น ตู้ไปรษณีย์ เตาเผาขยะ เป็นต้น

            ฉะนั้นจึงควรจัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน และเพื่อเป้าการกระจายบริการสาธารณะต่าง ๆ เหล่านี้ ได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และจัดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อประชาชนสามารถไปใช้บริการได้อย่างสะดวก

สาธารณูปการระดับตำบล

            ปัจจุบันตำบลเขาดินเหนือ มีสาธารณูปการระดับตำบลให้บริการดังนี้ คือ

สถานีอนามัย                              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สถานีตำรวจภูธร                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

            จะเห็นได้ว่า ในตำบลเขาดินเหนือ ยังขาดบริการสาธารณะที่จำเป็นอีกหลายอย่างที่ควรจัดให้มีขึ้น

เพื่อบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้แก่

            ศูนย์ฝึกอาชีพ ห้องสมุดประจำตำบล แปลงทดลองการเกษตร สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สนามกีฬา และโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น

            ซึ่งควรมีการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า หรือบริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่เหมาะสมจัดทำเป็นศูนย์ตำบล โดยจัดให้สาธารณูปการต่าง ๆ เหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโดยสะดวก

พาณิชยกรรม

            ประชาชนตำบลเขาดินเหนือ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการพาณิชย์ที่สำคัญของตำบล คือการค้าขายผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปอแก้ว เป็นต้น โดยจะมีพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น คอยรับซื้อผลผลิตหรือเกษตรกรจะเดินทางไปขายผลผลิตเองได้ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก

            การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค จะมีร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ดขนาดเล็กตั้งอยู่ตามจุดชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ............แห่ง ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและสินค้าที่ยังขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ภายในตำบล ก็สามารถเดินทางไปหาซื้อได้ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อุตสาหกรรม

            ในเขตตำบลเขาดินเหนือ มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ โรงสีข้าว จำนวน 24 แห่ง เป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกและรับจ้างสีข้าวให้กับเกษตรกร

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.