ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
______________________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมา
 
  1. สภาพทั่วไป

        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลเรียกว่า“ สภาตำบลเขาดินเหนือ’’ และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล พ.ศ. 2537  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน พิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นผลให้สภาตำบลเขาดินเหนือ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวได้ปรับปรุงจากอาคารศูนย์ข้อมูลประจำตำบลเดิม  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  190  หมู่ที่  3  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลเขาดินเหนือ เป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 38.619 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,136.88 ไร่

คำขวัญ

         “เขาดินเหนือลือเลื่อง เมืองโบราณ ตะกรันตะกอนเหล็ก กำแพงดินเล็กสามชั้น สามัญชนสามัคคี”

1.1.  ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต  และเขตการปกครอง

(1)  ลักษณะที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านกรวด ห่างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดประมาณ  27  กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  65  กิโลเมตร 

             การตั้งถิ่นฐาน

                    ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรตำบลเขาดินเหนือ มีลักษณะเป็นแบบชนบทโดยทั่วไป กล่าวคือ มีการตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือเป็นคุ้ม บริเวณโดยรอบหมู่บ้านจะเป็นที่นา ที่ไร่ มีถนนเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ภายในบริเวณชุมชนของตำบลประกอบด้วยสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด สถานีอนามัย เป็นต้น

 (2)  พื้นที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  มีพื้นที่ประมาณ  40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  25,000  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่  1  ตำบล  จำนวน  11  หมู่บ้าน ดังนี้

                                     หมู่ที่  1 บ้านหลัก                                               

                                     หมู่ที่  2 บ้านฉันเพล                               

                                     หมู่ที่  3  บ้านเขาดินเหนือ                       

                                     หมู่ที่  4 บ้านศรีสุขน้อย                           

                                      หมู่ที่  5 บ้านศรีสุข                     

                                      หมู่ที่  6 บ้านตรุง                        

                                      หมู่ที่  7 บ้านหว้า

                                      หมู่ที่  8 บ้านโคกสว่าง

                                      หมู่ที่  9 บ้านประดู่

                                      หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเก่าพัฒนา      

                                      หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย

 

            1. พื้นที่ส่วนราชการ

                        1.1 โรงเรียน

                        1.2 ศาสนสถาน ได้แก่ ที่ตั้งวัด เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพื้นที่ทั้งตำบล

                        1.3 สถาบันราชการอื่น ๆ เช่น สถานีอนามัย เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ทั้งตำบล

            2. พื้นที่เกษตรกรรม

                        เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น

                        1.พื้นที่นา

                        2.พื้นที่ไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง

                        3.พื้นที่ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง มะขาม ยางพารา               

                        4.พื้นที่พืชผัก ได้แก่ มะเขือ พริก

             3.พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ ทั้งตำบล

             4.พื้นที่สาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ประมาณ 567 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของพื้นที่ทั้งตำบล

             5.พื้นที่อื่น ๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ที่รกร้างว่างเปล่า เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 8,172.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.86 ของพื้นที่ทั้งตำบล

 การคมนาคม

            การคมนาคมของตำบลเขาดินเหนือ ได้แก่ การคมนาคมทางบก โดยมีถนนลาดยางเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบลใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

            1.ถนนลาดยางสายบ้านศรีสุข - บ้านหลัก  เป็นถนนลาดยาง  โดยมีเส้นทางจากหมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ทางทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย ไปจนถึงหมู่ที่ 1 บ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ

            2.ถนนลาดยางสายบ้านหลัก บ้านโนนเจริญ เป็นถนนลาดยางเชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลเขาดินเหนือกับตำบลโนนเจริญ โดยมีเส้นทาง หมู่ที่ 1 บ้านหลัก ลงไปทางทิศใต้ ผ่านหมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ สามารถคมนาคมต่อไปจนถึงตำบลโนนเจริญ โดยไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2165 ที่สี่แยกโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญ

            3.ถนนลาดยาง สายบ้านหลัก - บ้านเขาดินเหนือ เป็นถนนลาดยาง เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านหลัก กับหมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ จากหมู่ที่ 3 ไปทางทิศใต้สามารถคมนาคมติดต่อกับหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโนนเจริญ

            4.ถนนลูกรังสายบ้านเขาดินเหนือ - บ้านหนองแวง เป็นถนนลูกรัง สภาพถนนคับแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีเส้นทางจากสามแยกหมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ และจากหมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ลงไปทิศใต้สามารถคมนาคมติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ

 

สาธารณูปโภค

            1.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

               แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลเขาดินเหนือ จะอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

            2.แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

               แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคคือน้ำฝน ประชาชนทุกครัวเรือนจะมีโอ่งเป็นน้ำฝนเป็นของตนเอง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ที่สำคัญ

  1. การระบายน้ำ

               พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาดินเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การระบายน้ำจึงเป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยมีลำห้วยและหนองน้ำต่าง ๆ เป็นทางระบายน้ำ แต่เมื่อมีฝนตกมักเกิดปัญหาการพังทลายของดิน ทำให้ลำห้วยและหนองน้ำเกิดการตื้นเขินได้ ดังนั้นจึงควรมีการขุดลอกพร้อมทั้งกั้นคันดินโดยรอบให้แข็งแรง

            4.ไฟฟ้า

                ตำบลเขาดินเหนือ มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบลทุกหลังคาเรือน

            5.การสื่อสาร

                ในเขตตำบลเขาดินเหนือ มีหอกระจายข่าว ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนของหมู่บ้าน มีแหล่งหาความรู้หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร ความรู้และเหตุการณ์บ้านเมือง

 สาธารณูปการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

    ในตำบลเขาดินเหนือ ปัจจุบันได้มีการจัดสาธารณูปการหลายประเภท สำหรับชุมชนซึ่งจัดตั้งโดยส่วนราชการ  และประชาชนในตำบล                     

การศึกษา

            สำหรับการบริการด้านการศึกษาของตำบลเขาดินเหนือ มีโรงเรียนในระดับการศึกษาต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้

ศาสนา

            ประชากรตำบลเขาดินเหนือนับถือศาสนาพุทธทั้งตำบล มีศานสถานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.วัดบ้านฉันเพล                          หมู่ที่ 2              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1,2

2.วัดสระแก้ว                              หมู่ที่ 3              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 3,10

3.วัดบ้านศรีสุขมงคลวราราม             หมู่ที่ 5              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4,5

4.วัดบ้านตรุง                              หมู่ที่ 6              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 6

5.วัดบ้านหว้า                              หมู่ที่ 7              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 7,8,9

6.วัดป่าโคกสว่าง                         หมู่ที่ 8              ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 8

สาธารณูปการระดับหมู่บ้าน

            ปัจจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลเขาดินเหนือมีบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนดังนี้ คือ

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                             มีในหมู่ที่ 4,5,7

กองทุนยา                                                                      มีในหมู่ที่ 1,3,4

ฉางเอนกประสงค์                                                              มีในหมู่ที่ 1

ธนาคารข้าว                                                                    มีในหมู่3,5

ศาลาประชาคม                                                                มีในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

หอกระจายข่าว                                                                มีในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ศาลาพักร้อน                                                                  มีในหมู่ที่ 2,3,4,6

            สำหรับสาธารณูปการระดับหมู่บ้าน ที่ยังไม่มีได้แก่ ลานตากข้าวรวม ป้อมยามตำรวจ สนามเด็กเล่น ตู้ไปรษณีย์ เตาเผาขยะ เป็นต้น

            ฉะนั้นจึงควรจัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน และเพื่อเป้าการกระจายบริการสาธารณะต่าง ๆ เหล่านี้ ได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และจัดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อประชาชนสามารถไปใช้บริการได้อย่างสะดวก

สาธารณูปการระดับตำบล

            ปัจจุบันตำบลเขาดินเหนือ มีสาธารณูปการระดับตำบลให้บริการดังนี้ คือ

สถานีอนามัย                              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

สถานีตำรวจภูธร                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

            จะเห็นได้ว่า ในตำบลเขาดินเหนือ ยังขาดบริการสาธารณะที่จำเป็นอีกหลายอย่างที่ควรจัดให้มีขึ้น

เพื่อบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้แก่

            ศูนย์ฝึกอาชีพ ห้องสมุดประจำตำบล แปลงทดลองการเกษตร สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สนามกีฬา และโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น

            ซึ่งควรมีการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า หรือบริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่เหมาะสมจัดทำเป็นศูนย์ตำบล โดยจัดให้สาธารณูปการต่าง ๆ เหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโดยสะดวก

พาณิชยกรรม

            ประชาชนตำบลเขาดินเหนือ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการพาณิชย์ที่สำคัญของตำบล คือการค้าขายผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปอแก้ว เป็นต้น โดยจะมีพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น คอยรับซื้อผลผลิตหรือเกษตรกรจะเดินทางไปขายผลผลิตเองได้ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก

            การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค จะมีร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ดขนาดเล็กตั้งอยู่ตามจุดชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ............แห่ง ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและสินค้าที่ยังขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ภายในตำบล ก็สามารถเดินทางไปหาซื้อได้ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อุตสาหกรรม

            ในเขตตำบลเขาดินเหนือ มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ โรงสีข้าว จำนวน 24 แห่ง เป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกและรับจ้างสีข้าวให้กับเกษตรกร

สภาพแวดล้อม

(3) อาณาเขตติดต่อ

                         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การกำหนดแนวเขตตำบลในท้องที่  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่  4  มีนาคม  2540)

                                      ด้านทิศเหนือ

                       ติดต่อกับตำบลละเวี้ย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   

                                     ด้านทิศตะวันออก

                          ติดต่อกับตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

                                     ด้านทิศใต้

                          ติดต่อกับตำบลโนนเจริญ    อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์                       

                                     ด้านทิศตะวันตก    

                           ติดต่อกับตำบลหนองบอน  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

             สภาพความเป็นอยู่

             ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  และมีประชากรที่เดินทางออกไปประกอบอาชีพในเขต

ต่างจังหวัดจำนวนมาก  เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การหางานต่างถิ่น  เลือกงาน  ส่งผลให้ประชากรลดลง

              แรงงาน

              จากจำนวนประชากรในวัยแรงงานของตำบลเขาดินเหนือ เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมาได้แก่ แรงงานจ้างซึ่งจ้างจากคนในพื้นที่และเพื่อนบ้าน ตลอดจนแรงงานจากตำบลใกล้เคียงซึ่งว่างเว้นจาการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง

              ผลผลิต

     1.ผลผลิตจากการเพาะปลูก สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

                                    -ข้าว

                                    -มันสำปะหลัง

                                    -ยางพารา

                                    -มะม่วง

                        นอกจากนี้เกษตรกรจะปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น ตามบริเวณสวนหลังบ้านหรือตามหัวไร่นา-ปลายนา ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก เช่น มะพร้าว มะขามเปรี้ยว ขนุน น้อยหน่า ไผ่ตง และพืชผักต่าง ๆ เป็นต้น

  1. ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์

                           สำหรับการเลี้ยงสัตว์พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงไว้สำหรับใช้งานและจำหน่ายในปริมาณไม่มากนัก เช่น กระบือ โคเนื้อ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

  1. การตลาด

                           ผลผลิตทางการเกษตรจะส่งให้พ่อค้าในตัวอำเภอใกล้เคียงคือตลาดอำเภอประโคนชัย และบางรายก็จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะนำผลผลิตส่งต่อไปยังอำเภอประโคนชัยเหมือนกัน

                รายได้

  1. ข้าว
  2. มันสำปะหลัง
  3. ยางพารา
  4. ด้านเศรษฐกิจ

            2.1  สภาพทางเศรษฐกิจ

                           ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่รับจ้างและค้าขาย บางครัวเรือนมีอาชีพเสริม เช่น ปลูกพืชไร่ ถั่วลิสง,ข้าวโพด,ทำตะเกียบ,ทอผ้าและเลี้ยงสัตว์                     

 

   2.2  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ  เช่น

                                     -  สถานีบริการน้ำมัน                      จำนวน              2           แห่ง

                                     -  ร้านค้าทั่วไป                            จำนวน              52         แห่ง

                                     - โรงรถ                                    จำนวน               4          แห่ง

                                     - โรงขนมจีน                              จำนวน               -           แห่ง

2.3   การอุตสาหกรรม

                           ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ได้แก่

  

  1. โรงสีข้าว                                     มีจำนวน            38      แห่ง
  2. กลุ่มอาชีพชุมชน                            มีจำนวน             4      แห่ง    ได้แก่

2.1  ผลิตภัณฑ์จากไม้                              บ้านหลัก  หมู่ที่  1

2.2  ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า                      บ้านเขาดินเหนือ  หมูที่  3

2.3  ผลิตภัณฑ์การเพาะเห็ด                       บ้านประดู่  หมูที่  9

2.4  ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดสมุนไพร              บ้านประดู่  หมูที่  9

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.