ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
[04-01-2023]   จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
นายกธิดา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
[03-01-2023]   นายกธิดา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  
จัดโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
[21-12-2022]   จัดโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18 " 
เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)
[15-12-2022]   เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)  
จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด
[13-12-2022]   จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด "เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18"  
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[11-12-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
มอบบ้านแก่นางสาวสุดารัตน์  เจือจันทร์  บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
[08-12-2022]   มอบบ้านแก่นางสาวสุดารัตน์ เจือจันทร์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
[06-12-2022]   พัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18" 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
[03-12-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือร่วมพิธีเปิดงานกีฬา
[02-12-2022]   นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือร่วมพิธีเปิดงานกีฬา " ปัญญาวัฒน์เกมส์ ประจำปี 2565 " 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีหมู่บ้าน บ้านเขาดินเหนือ หมู่ 3 เเละ บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ 10
[01-12-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีหมู่บ้าน บ้านเขาดินเหนือ หมู่ 3 เเละ บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ 10  
จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด
[30-11-2022]   จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด  
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เเละกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 4
[29-11-2022]   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เเละกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 4 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเขาดินเหนือ
[29-11-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเขาดินเหนือ 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[28-11-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[26-11-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565
[26-11-2022]   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุม
[23-11-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุม " โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเขาดินเหนือเกมส์ " 
นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วย นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นายศราวุฒิ จำประโคน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศิริศักดิ์ สารรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายวีระชัย ทวีชาติ เจ้าพนักงานข
[22-11-2022]   นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วย นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นายศราวุฒิ จำประโคน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศิริศักดิ์ สารรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายวีระชัย ทวีชาติ เจ้าพนักงานข 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[21-11-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”
[17-11-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”  
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เเละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
[14-11-2022]   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เเละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้) - กัมพูชา
[07-11-2022]   โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้) - กัมพูชา  
โครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้เเก่เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[07-11-2022]   โครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้เเก่เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
[03-11-2022]   ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้)-กัมพูชา" 
ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[02-11-2022]   ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[31-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มเเข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565
[28-10-2022]   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มเเข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ซ้อมเเผนเผชิญเหตุ การก่อการร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ โดยสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ
[26-10-2022]   ซ้อมเเผนเผชิญเหตุ การก่อการร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ โดยสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ  
 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[17-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
[13-10-2022]   พิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
ประชุมโครงการจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ หลักสูตร พูด อ่าน เขียน ฟัง ฉบับภาษาอังกฤษ
[12-10-2022]   ประชุมโครงการจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ หลักสูตร พูด อ่าน เขียน ฟัง ฉบับภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[10-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[10-10-2022]   ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
[06-10-2022]   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565  
 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[03-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
[28-09-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[26-09-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
กิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ
[21-09-2022]   กิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[19-09-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ LTC )
[14-09-2022]   ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ LTC ) 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[12-09-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[05-09-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ
[22-08-2022]   มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลเขาดินเหนือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
[19-08-2022]   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลเขาดินเหนือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ 
ศึกษาดูงานนวัตกรรมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
[17-08-2022]   ศึกษาดูงานนวัตกรรมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ร่วมกับ กรมชลประธาน ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงสูบน้ำโซล่าเซล ฝายกั้นน้ำ ม.1 บ้านหลัก
[17-08-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ร่วมกับ กรมชลประธาน ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงสูบน้ำโซล่าเซล ฝายกั้นน้ำ ม.1 บ้านหลัก 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
[16-08-2022]   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
[15-08-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
[12-08-2022]   พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565
[11-08-2022]   พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
กิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ณ วัดสระเเก้ว ต.เขาดินเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
[11-08-2022]   กิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ณ วัดสระเเก้ว ต.เขาดินเหนือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ กรณีรับเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2565
[10-08-2022]   ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ กรณีรับเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
[09-08-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[08-08-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
ทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
[02-08-2022]   ทำสัญญาและรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ท่านปลัด นางจุรีพร สีดอกรัก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[01-08-2022]   ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ท่านปลัด นางจุรีพร สีดอกรัก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวมณีรัตน์ อินทองขาว เเละนางสาวนวรัตน์ ปรารถนา ในโอกาสมาบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
[01-08-2022]   ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวมณีรัตน์ อินทองขาว เเละนางสาวนวรัตน์ ปรารถนา ในโอกาสมาบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายก อบต.เขาดินเหนือ ได้ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูหลุม เเละกลุ่มอาชีพเย็บผ้า
[08-03-2022]   นายก อบต.เขาดินเหนือ ได้ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูหลุม เเละกลุ่มอาชีพเย็บผ้า 
ทางอบต. เขาดินเหนือ ได้ทำการพ่นน้ำยา​ฆ่าเชื้อ​โค​วิด ตามบริเวณ ใน ​รร.บ้านศรี​สุข​ และ ตามบริเวณหมู่บ้าน หมู่​ที่​1 กับ  หมู่​ที่​ 11
[07-03-2022]   ทางอบต. เขาดินเหนือ ได้ทำการพ่นน้ำยา​ฆ่าเชื้อ​โค​วิด ตามบริเวณ ใน ​รร.บ้านศรี​สุข​ และ ตามบริเวณหมู่บ้าน หมู่​ที่​1 กับ หมู่​ที่​ 11 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.