ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 044-119836/กู้ชีพ 086-4686873
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ อำเ
[30-05-2023]   วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ อำเ 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566     กิจกรรมเคารพธงชาติ
[29-05-2023]   วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
[29-05-2023]   วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุมโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้า บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาดินเหนือ
[25-05-2023]   วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุมโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้า บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาดินเหนือ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566     กิจกรรมเคารพธงชาติ
[22-05-2023]   วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566     กิจกรรมเคารพธงชาติ
[15-05-2023]   วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.       นายบุญเต็ม กัลยาพานิช (นายอำเภอบ้านกรวด) , นายกกิ่งกาชาด , ปลัดอำเภอ , นางสาวธิดา อ่วงประโคน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) คณะผู้บริหาร และข้าราชการ , นายเหรียญชัย โคประโคน (กำนันตำบลเขาดินเหนือ)
[12-05-2023]   วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายบุญเต็ม กัลยาพานิช (นายอำเภอบ้านกรวด) , นายกกิ่งกาชาด , ปลัดอำเภอ , นางสาวธิดา อ่วงประโคน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) คณะผู้บริหาร และข้าราชการ , นายเหรียญชัย โคประโคน (กำนันตำบลเขาดินเหนือ)  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[08-05-2023]   วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือ คณะผู้บริหาร เเละพนักงานอบต.เขาดินเหนือ ร่วมต้อนรับ นางนิชานันท์ อภิกรกุล ในโอกาสมาดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.เขาดินเหนือ
[01-05-2023]   วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือ คณะผู้บริหาร เเละพนักงานอบต.เขาดินเหนือ ร่วมต้อนรับ นางนิชานันท์ อภิกรกุล ในโอกาสมาดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.เขาดินเหนือ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[01-05-2023]   วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 6 เมษายน 2566 งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 31
[26-04-2023]   วันที่ 6 เมษายน 2566 งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 31 
วันที่ 3 เมษายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[26-04-2023]   วันที่ 3 เมษายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.     กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวธิดา อ่วงประโคน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร (โครงการสานฝันบัณฑิตน้อ
[26-04-2023]   วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวธิดา อ่วงประโคน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร (โครงการสานฝันบัณฑิตน้อ 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[26-04-2023]   วันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 20 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[26-04-2023]   วันที่ 20 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 24 เมษายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[26-04-2023]   วันที่ 24 เมษายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการจัดทำเเผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[17-03-2023]   วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการจัดทำเเผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เเละประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[14-03-2023]   วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เเละประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[13-03-2023]   วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
[27-02-2023]   จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[27-02-2023]   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[23-02-2023]   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566     กิจกรรมเคารพธงชาติ
[20-02-2023]   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[13-02-2023]   13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
[13-02-2023]   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา เเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เดินทางไปส่ง นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์
[01-02-2023]   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา เเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เดินทางไปส่ง นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์  
วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[16-01-2023]   วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
[09-01-2023]   วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
วันที่ 9 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[09-01-2023]   วันที่ 9 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ 
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน
[05-01-2023]   เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน  
จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
[04-01-2023]   จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
นายกธิดา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
[03-01-2023]   นายกธิดา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  
จัดโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
[21-12-2022]   จัดโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18 " 
เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)
[15-12-2022]   เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)  
จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด
[13-12-2022]   จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด "เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18"  
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[11-12-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
มอบบ้านแก่นางสาวสุดารัตน์ เจือจันทร์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
[08-12-2022]   มอบบ้านแก่นางสาวสุดารัตน์ เจือจันทร์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
[06-12-2022]   พัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เขาดินเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18" 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
[03-12-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือร่วมพิธีเปิดงานกีฬา
[02-12-2022]   นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกอบต.เขาดินเหนือร่วมพิธีเปิดงานกีฬา " ปัญญาวัฒน์เกมส์ ประจำปี 2565 " 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีหมู่บ้าน บ้านเขาดินเหนือ หมู่ 3 เเละ บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ 10
[01-12-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นำโดย นางสาวธิดา อ่วงประโคน ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ) ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีหมู่บ้าน บ้านเขาดินเหนือ หมู่ 3 เเละ บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ 10  
จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด
[30-11-2022]   จัดประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเเข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเขาดินเหนือ
[29-11-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเขาดินเหนือ 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เเละกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 4
[29-11-2022]   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เเละกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 4 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[28-11-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[26-11-2022]   โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565
[26-11-2022]   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุม
[23-11-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ จัดประชุม " โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเขาดินเหนือเกมส์ " 
นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วย นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นายศราวุฒิ จำประโคน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศิริศักดิ์ สารรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายวีระชัย ทวีชาติ เจ้าพนักงานข
[22-11-2022]   นางสาวธิดา อ่วงประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ พร้อมด้วย นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ นายศราวุฒิ จำประโคน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศิริศักดิ์ สารรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล และนายวีระชัย ทวีชาติ เจ้าพนักงานข 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[21-11-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”
[17-11-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”  
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เเละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
[14-11-2022]   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เเละคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้) - กัมพูชา
[07-11-2022]   โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้) - กัมพูชา  
โครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้เเก่เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ
[07-11-2022]   โครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้เเก่เด็กเเละเยาวชนตำบลเขาดินเหนือ 
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
[03-11-2022]   ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทย(อีสานใต้)-กัมพูชา" 
ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
[02-11-2022]   ประชุมพนักงานประจำเดือน ตามนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ 
กิจกรรมเคารพธงชาติ
[31-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มเเข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565
[28-10-2022]   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มเเข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ซ้อมเเผนเผชิญเหตุ การก่อการร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ โดยสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ
[26-10-2022]   ซ้อมเเผนเผชิญเหตุ การก่อการร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ โดยสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ  
 กิจกรรมเคารพธงชาติ
[17-10-2022]   กิจกรรมเคารพธงชาติ 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4411-9836 , กู้ชีพ 08-6468-6873
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.